Om de beschikbare woningbouwkavels zo eerlijk mogelijk te verdelen, heeft de gemeente Tubbergen haar inschrijvings- en uitgiftecriteria aangepast. Met de nieuwe regels wordt afscheid genomen van het lotingssysteem en wordt er wederom een wachtlijst per kern gehanteerd.

Deze nieuwe criteria zijn het antwoord op de motie van raadsleden Wim Weerink, Alexander Plegt en Henk Wessels. Zij riepen het college op om de huidige uitgifteregeling aan te passen. Door opnieuw een wachtlijst per kern te hanteren verwachten de raadsleden dat met name jonge kavelkopers beter in kunnen schatten hoe lang het nog duurt voordat zij de mogelijkheid krijgen om een bouwkavel te kopen.

Belangstellenden kunnen zich vanaf het moment dat de raad de nieuwe criteria heeft goedgekeurd, gefaseerd inschrijven op een lijst van belangstellenden per kern. Hierover zal half januari nader worden gecommuniceerd. De wachtlijsten zullen gefaseerd worden opengesteld. Dit zodat de registratie op een correcte manier kan verlopen. In de kernen waar als eerste gemeentelijke bouwkaveluitgiftes zijn gepland (Fleringen en Langeveen) wordt als eerste gestart met de wachtlijsten. De wachtlijsten zijn niet openbaar, wel kunnen ingeschrevenen informatie over hun positie op de lijst opvragen. Na aankoop van een bouwkavel wordt een belangstellende van alle lijsten verwijderd. Als een belangstellende een bouwkavel weigert dan wordt hij of zij in principe ook van alle lijsten verwijderd. “Hierop gelden twee uitzonderingen”, zegt wethouder Erik Volmerink. “Als op het moment dat een belangstellende een kavel mag kiezen, al minimaal 75% van de bouwkavels is vergeven of als op het moment dat een belangstellende een kavel mag kiezen, er nog slechts één kavel van het gewenste kaveltype/de gewenste kaveltypen beschikbaar is/zijn. In dat geval wordt de belangstellende niet van de lijst(en) verwijderd.”

Om te voorkomen dat mensen zich zomaar zonder na te denken inschrijven, wordt er inschrijfgeld gevraagd. “Mensen die een kavel kopen krijgen een deel van het inschrijfgeld terug”, zegt de wethouder. Dat stimuleert belangstellenden om goed na te denken of men zich wil inschrijven en zo ja voor welke kern(en) men zich wil inschrijven. Hiermee hopen we ‘vervuiling’ van de lijsten te voorkomen.

Om de kaveluitgiftes zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt er straks gebruik gemaakt van een digitaal inschrijvingssysteem.