VERKOOP     Veel gestelde vragen

Wat staat in de verkoopovereenkomst?
In de verkoopovereenkomst staan onder meer bepalingen over de koopprijs en de rechten en plichten van koper en verkoper. Deze bepalingen komen uit onze Uitgifteregeling woningbouwkavels Tubbergen en de Algemene verkoopvoorwaarden woningbouwkavels Tubbergen. Deze stukken kunt u vinden op deze website via de volgende link https://kavelsintubbergen.nl/algemene-info/
In de Algemene verkoopvoorwaarden staat een termijn waarbinnen de woning uiterlijk klaar moet zijn voor bewoning. Geldt deze termijn ook als ik mijn huidige woning nog niet heb verkocht?
Ja, deze termijn geldt dan ook.  Wij adviseren u daarom om u goed te laten informeren naar de verkoopbaarheid van uw huidige woning.
In de verkoopovereenkomst wordt alleen mijn naam genoemd, maar ik wil ook de naam van mijn partner vermeld zien als koper. Wat moet ik doen?
U hebt de keuze: u kunt een nieuwe verkoopovereenkomst met de juiste namen laten opmaken bij de gemeente maar u kunt dit ook aan de notaris doorgeven. Bij de overdracht van de kavel komt de akte dan op beide namen te staan.
Moet een waarborgsom worden betaald?
Ja, er moet een waarborgsom worden betaald. Binnen 14 dagen na verzending van de verkoopovereenkomst moet de waarborgsom ontvangen zijn door de gemeente Tubbergen.
Hoeveel bedraagt de waarborgsom?
De waarborgsom bedraagt 1% van de koopprijs van de kavel inclusief de omzetbelasting. De waarborgsom wordt verrekend bij aktepassering.
Aktepassering
Na ondertekening van de verkoopovereenkomst heeft u nog 4 maanden de tijd om de akte te passeren bij de notaris van uw keuze. Wij sturen de verkoopovereenkomst naar de notaris.
Mag ik zelf de notaris kiezen voor de overdracht?
U mag zelf kiezen bij welke notaris u de akte wilt laten passeren. VWZ notarissen heeft ervaring met de gang van zaken bij verkoop van bouwkavels in de gemeente Tubbergen en is gemachtigd om namens de gemeente de overdracht te verzorgen. Andere notarissen moeten daarvoor speciaal een volmacht maken en die aan de gemeente ter ondertekening toesturen.
Kadaster / splits
Het perceel kadastraal toewijzen aan de koper doen we door middel van de methode splits. Met deze applicatie wordt een nieuw definitief kadastraal nummer gevormd met een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte. We kiezen voor deze methode omdat in de praktijk blijkt dat als we de grenzen eerder aangeven veel buizen tijdens de bouw verdwijnen en de kadastrale grenzen daardoor niet meer zichtbaar zijn.
Is de grond van mijn kavel schoon?
De gemeente mag geen verontreinigde grond verkopen om op te bouwen. In een bodemonderzoek wordt vooraf onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen voor het milieu of de volksgezondheid. Dit rapport is in te zien.
Hoe wordt de kavel overgedragen aan de koper?
De grond wordt bouwrijp overgedragen, dus klaar om bebouwd te worden.
Wanneer wordt de kavel definitief opgemeten door het Kadaster?
Als de bebouwing klaar is, stelt het Kadaster de definitieve maten van uw kavel vast. De oppervlakte kan afwijken van de eerder genoemde oppervlakte in uw koopovereenkomst. Dat kan zowel positief of negatief voor u zijn. Verrekening van deze vierkante meters is niet van toepassing. Onze ervaring is dat er nauwelijks afwijkingen zijn.
Mag ik mijn woning meteen na oplevering doorverkopen?
Nee, binnen vijf jaar na aktepassering mag de woning niet doorverkocht worden.
Is er een verplichting tot zelfbewoning? 

Het is de koper niet toegestaan het gekochte en daarop gebouwde of een deel daarvan te vervreemden, te verhuren, dan wel aan derden in gebruik te geven binnen vijf jaren na de datum van de aktepassering.
Hoe lang mag ik over de bouw van mijn huis doen?
Binnen 3 maanden na aktepassering moet een ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend zijn en binnen 18 maanden na aktepassering moet de bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn.
Zijn er specifieke bouwbedrijven voorgeschreven?
Nee. Het staat u vrij om zelf een bouwbedrijf te kiezen. Het is raadzaam om referenties te checken voordat u een overeenkomst aangaat. Een bouwbegeleidingsbureau of architect kan u hierbij helpen en begeleiden.
Wie is verantwoordelijk voor de bodemgesteldheid?
De gemeente Tubbergen niet aansprakelijk voor de door de koper eventuele te maken kosten met betrekking tot de bodemgesteldheid, de draagkracht en de hoogte van de grond. Om te bepalen of er geheid moet worden, vindt er eerst sondering op uw kavel plaats. Dit is een methode waarbij de draagkracht van uw grond wordt bepaald. Na de sondering weet u of er heipalen onder uw huis geplaatst moeten worden of niet. U vraagt als opdrachtgever zelf de sondering aan. Sonderen moet per kavel gebeuren, omdat de onderlagen in de bodem dusdanig kunnen verschillen dat zelfs voor naastgelegen kavels geen richtlijnen zijn te geven.

Contact:

Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen
Postbus 30
7650 AA Tubbergen

Openingstijden:

We werken op afspraak en zijn telefonisch bereikbaar op:


maandag t/m donderdag:  8:30  – 17:00

Vrijdag:     8:30  – 12:30


Telefoon – Mail

Tel. 0546-628000
Fax 0546-628111
Email kavels@noaberkracht.nl

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter